Informatieplicht energiebesparing

Per 1 januari 2019 is de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen in werking gesteld, met als uiterlijke datum om hieraan te voldoen 1 juli 2019. De informatieplicht houdt in dat ieder bedrijf en iedere instelling een quick scan dient uit te voeren om te bepalen of zij onder de energiebesparingsplicht valt. Een bedrijf/instelling dat onder deze plicht valt dient een rapport in te dienen bij het bevoegd gezag waaruit blijkt welke energiebesparende maatregelen zijn genomen en welke maatregelen nog kunnen worden uitgevoerd. Als uitgangspunt geldt een lijst met erkende maatregelen.

Nóg een energieverplichting, waarom?

Uit de Nationale Energieverkenning (NEV) van 2017 is gebleken dat verschillende doelen voor energie en klimaat in 2020 niet worden behaald. Een conclusie is dat het bevoegd gezag over onvoldoende informatie beschikt voor een doelgericht toezicht op, en handhaving van, energiebesparingseisen. Met de invoering van de informatieplicht wordt beoogd de informatievoorziening te versnellen om vervolgens informatie gericht te kunnen handhaven.

Wanneer moet aan de informatieplicht worden voldaan?

De intreding per 1 januari 2019 heeft als deadline van indienen 1 juli 2019. Volgens het toekomstig artikel 2.15, tweede lid van het Activiteitenbesluit dient eenmaal per vier jaar een nieuw rapport te worden ingediend. Voor ondernemingen die onder de energie-audit plicht, in het kader van de EED, vallen geldt 5 december 2019 als uiterlijke datum dat het rapport is ingediend.

Zoals de naam al aangeeft is de informatieplicht niet vrijwillig. Wanneer niet aan de informatieplicht wordt voldaan kan het bevoegd gezag handhaven, bijvoorbeeld door het opleggen van een dwangsom.

Hoe kunt u alsnog aan de eis voldoen?

Amstelius biedt u de mogelijkheid om in drie stappen te voldoen aan de Informatieplicht energiebesparing:

 1. Doe gratis de check op de informatieplicht energiebesparing om te bepalen of uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht valt:
  1. Geen plicht: geen actie
  2. Informatieplicht: ga verder naar stap 2
 2. Laat een ervaren duurzaamheidsadviseur van Amstelius inventariseren in welke mate erkende maatregelen in uw gebouw(en) zijn uitgevoerd of mogelijk nog uitvoerbaar zijn volgens de voor u geldende sector(en).
 3. Amstelius dient via het eLoket alle maatregelen in bij het RVO. U ontvangt een rapport met terugkoppeling van de geïnventariseerde maatregelen.
  • Ontzorging: Wij nemen u de melding voor de informatieplicht uit handen;
  • eHerkenningsmiddel aankopen niet nodig, dit heeft Amstelius voor u geregeld;
  • Inhoudelijke kennis van maatregelen; ondersteuning mogelijk bij verplichte vervolgstappen;
  • Onze ervaring voorkomt onnodige verplichtingen, kan leiden tot uitsluiting van verplichtingen;
  • Onze ervaring leidt tot (kosten)efficiënte uitvoering of uitsluiting van verplichtingen;
  • Juiste informatie; geen verrassingen of aanvullingen achteraf door verkeerd invullen van de informatieplicht;
  • Integrale aanpak mogelijk; koppeling met onderhoud en beheer van het gebouw;
  • Integrale aanpak mogelijk; koppeling met overige plichten vanuit Wet milieubeheer.

Factsheet

Doe de check en u weet binnen enkele minuten of u moet voldoen aan de Informatieplicht energiebesparing.

Een greep uit onze projecten