Property management | Amnesty Internationalweg 25, Dordrecht

  • Complex: Sportcity Dordrecht
  • Locatie: Amnesty Internationalweg 25, Dordrecht
  • Opdracht:

    • Nulmeting
    • Duurzame MJOP
    • Property management