Project Details:

  • Complex: Sportcity Dordrecht
  • Locatie: Amnesty Internationalweg 25, Dordrecht

Project: Property management | Amnesty Internationalweg 25, Dordrecht

Opdracht:

  • Nulmeting
  • Duurzame MJOP
  • Property management